البو پلانک تک دست متحرک

این حرکت جزو حرکات پیشرفته شکم محسوب میشود. البو پلانک تک دست یکی از حرکات شکم با وزن بدن است که عضلات راست شکمی و مورب شکمی را درگیر میکند.