نی تپ تناوبی فیتنس بال

این حرکت عضلات شکم را تقویت میکند و جزو تمرینات پیشرفته شکم با فیتنس بال است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.