هلد آپ تناوبی فیتنس بال

هلد آپ تناوبی فیتنس بال از جمله تمرینات شکم با فیتنس بال محسوب میشود که به خوبی عضلات راست شکمی و مورب شکمی را تقویت میکند