کرانچ روی فیتنس بال

این حرکت جزو تمرینات شکم با فیتنس بال است و عضلات راست شکمی را تقویت میکند.