هند پلانک پا جمع مورب

هند پلانک پا جمع مورب حرکتی با هدف تقویت عضلات مورب شکمی، ران، شانه و بازو است. در اجرای حرکت ابتدا ران به داخل میچرخد و سپس ران و زانو خم میشوند و پا به سمت دست مخالف میرود.

سر و تنه ثابت هستند و حرکت فقط از ناحیه پا انجام میشود