بادی سا فیتنس بال

بادی سا فیتنس بال حرکتی برای تقویت عضلات شکم است. در اجرای حرکت اجازه ندهید قوس کمر زیاد شود و شکم را در حالت انقباض نگه دارید. هرچه فاصله فیتنس بال  با دست ها یشتر باشد حرکت دشوار تر میشود.