لیفت سومو بدون وزنه

در حرکت لیفت سومو عضلات نزدیک کننده ران یا همان عضلات داخل ران بیشتر درگیر میشوند