ورزش در خانه برای سالمندان و میانسالان قسمت ششم

در این قسمت از کلیپ های آموزشی تمرین در خانه برای سالمندان دکتر مخلصی تمریناتی را با کمک دیوار انجام میدهند. ورزش یکی از بهترین راهکارهای افزایش اعتماد به نفس و خود باوری در سالمندان است.