آموزش ورزش سالمندان قسمت پنجم

در قسمت پنجم از کلیپ های آموزشی ورزش سالمندان، تمرینات درازکش آموزش داده میشوند و دکتر مخلصی در مورد تاثیر ورزش در پیشگیری و کنترل آرتروز صحبت میکنند.

میانسالان و سالمندانی که دچار آرتروز هستند هم میتوانند تمرینات این قسمت را اجرا کنند.