نشر جانب دمبل ایزو ایزو

آموزش حرکت نشر جانب دمبل ایزو ایزو

در این حرکت همواره یکی از دست ها دور از بدن نگه داشته میشوند و عضلات دلتوئید انقباض های ایزومتریک و ایزوتونیک را تجربه میکنند