آموزش حرکت پول بک دمبل خم یا بنت آور روئینگ دمبل P-O

به فاصله دست ها و نحوه گرفتن دست ها توجه کنید. در این حرکت عضلات بالای پشت و پشت شانه درگیر میشوند.