فلای بک دمبل خم

آموزش فلای بک دمبل خم

در اجرای این حرکت به میزان خم شدن زانو ها و کمر دقت کنید. آرنج ها اندکی خم میشوند و تغییری در میزان خم شدن آرنج ایجاد نمیشود و حرکت از کتف ها و شانه ها انجام میشود.