تمرینات ورزشی سالمندان قسمت چهارم

در این قسمت از آموزش ورزش سالمندان، دکتر مخلصی در مورد تاثیر ورزش در کنترل و مدیریت بیماری الزایمر صحبت میکنند. تمرینات این قسمت در حالت دراز کش انجام میشوند.