تمرینات ورزشی سالمندان قسمت سوم

در این قسمت از ویدئوهای آموزش تمرینات ورزشی برای سالمندان، دکتر مخلصی تمرینات شدت پایین در حالت درازکش را آموزش میدهند. این تمرینات برای سالمندان و میان سالان در سطوح مختلف آمادگی جسمانی قابل اجرا هستند.