پرس سرشانه دمبل تناوبی

آموزش حرکت پرس سرشانه دمبل تناوبی

اجرای حرکت پرس سرشانه به صورت تناوبی یکی از راهکارهای ایجاد تنوع در میزان فشار وارد شده بر عضلات هدف و زاویه ی اعمال فشار است