حرکت ددلیفت استیف لگ با دمبل (Stiff Leg Dead Lift) حرکتی برای تقویت عضلات سرینی، همسترینگ و راست کننده ستون فقرات است. به میزان خم شدن زانو ها و قوس کمر توجه کنید.