لانج ثابت

حرکت لانج ثابت یا لانج ایزومتریک عضلات چهار سر ران، سرینی و همسترینگ را تقویت میکند. به میزان خم شدن زانوها و فاصله ی پاها از یکدیگر توجه کنید.