لانج عقب تناوبی با دمبل

حرکت لانج با دمبل عضلات چهارسر ران، سرینی و همسترینگ را درگیر میکند. علاوه بر این در مقایسه با لانج بدون وزنه، در این حرکت عضلات دلتوئید و ذوزنقه هم در حالت انقباض ایزومتریک قرار گرفته و تقویت میشوند. به میزان خم شدن زانوها و فاصله ی پاها از یکدیگر توجه کنید.