ایر اسکوات (اسکوات آزاد)

ایر اسکوات یکی از حرکات پایه و حرکتی چند مفصلی است که گروه های عضلانی مختلفی از جمله عضلات پایین تنه و میان تنه را تقویت میکند.