پرس سرشانه هالتر

آموزش حرکت پرس سرشانه هالتر

عضلات اصلی درگیر در این حرکت عضلات دلتوئید قدامی و دلتوئید میانی هستند.