پرس بالا سینه دمبل

آموزش حرکت پرس بالاسینه دمبل

در حرکت پرس بالاسینه دمبل عضلات بالای سینه در دو قسمت عضله سینه ای جناقی و سینه ای ترقوه ای تقویت میشوند. هر چه شیب نیمکت بیشتر باشد فشار به قسمت های بالاتر عضله سینه ای وارد میشود.