نشر جانب دمبل

آموزش حرکت نشر جانبی یا نشر طرفین دمبل

حرکت نشر طرفین یا نشر جانبی (Lateral Rise) حرکتی با هدف تقویت عضلات دلتوئید است. در این ویدئو نحوه اجرای صحیح نشر جانبی با دمبل توسط دکتر سعید مخلصی آموزش داده میشود.