ورزش سالمندان قسمت دوم

با استفاده از ویدئوهای تمرینات ورزشی برای سالمندان میتوانید در خانه ورزش کنید. ورزش در منزل برای سالمندان یکی از بهترین راهکارهای فعال ماندن در سالمندی است.