آپر پول بک سیمکش S-N

آپر پول بک سیمکش S-N

آموزش حرکت آپر پول بک سیمکش S-N

در این حرکت عضلات ذوزنقه میانی و متوازی الاضلاع تقویت میشوند. به حالت تنه و نحوه گرفتن دست ها توجه کنید.