آپر پول بک سیمکش P-N

آموزش حرکت آپر پول بک سیمکش P-N

در اجرای این حرکت عضلات ذوزنقه میانی و دلتوئید درگیر میشوند.