آموزش حرکت پشت بازو پوش دان سیمکش

در اجرای این حرکت بازو ثابت است و فقط آرنج خم میشود.