جلو بازو سیمکش

آموزش حرکت جلو بازو سیمکش.

در اجرای این حرکت بازوها ثابت هستند و فقط آرنج خم میشود.