آموزش حرکت پشت بازو سیمکش پوش دان خم P

در اجرای این حرکت مطابق کلیپ زانوها و کمر را خم کنید و دست ها را کمی جلوتر از بدن نگه دارید.