آموزش حرکت پشت بازو پوش دان سیمکش خم مچ برعکس (S)

همیشه در اوین اجرا از حرکات و تمرینات جدید از وزنه های سبک استفاده کنید تا بتوانید حرکت را به درستی یاد بگیردید.