پول آور سیمکش خم

آموزش حرکت پول آور سیمکش خم P

به نحوه گرفتن دست ها، فاصله دست ها و نحوه خم شدن تنه در اجرای حرکت دقت کنید.

این حرکت عضلات لتیسموس درسی یا پشتی بزرگ را که اصطلاحاً به آن زیربغل گفته میشود تقویت میکند.