پشت بازو سیمکش پوش فوروارد P

در اجرای این حرکت بازو ها موازی سطح زمین قرار میگیرند و قرقره سیمکش کمی بالاتر از ارتفاع قد شما تنظیم میشود.