تورسو روتیشن سیمکش

در اجرای حرکت تورسو روتیشن پهلو سیمکش بدن را ثابت نگه دارید و با استفاده از عضلات شکم و پهلو بچرخید.