پرس پالوف سیمکش

در اجرای حرکت پرس پالوف سیمکش عضلات مورب شکمی درگیر میشوند.