تورسو فیکس پهلو سیمکش

در اجرای حرکت تورسو فیکس پهلو سیمکش باید عضلات شکم را منقبض کنید و دست ها مقابل بدن به طور ثابت قرار بگیرند.