پرون فلکستنشن یا فلکستنشن خوابیده حرکتی است که عضلات شانه، ران، باسن و عضلات راست کننده ستون فقرات را درگیر میکند و در خانه هم قابل اجرا است.