اسکوات صندلی

در اجرای حرکت اسکوات صندلی هر چه ارتفاع صندلی پایین تر باشد حرکت دشوارتر میشود.