پشت بازو جفت دمبل خوابیده N-N

در این حرکت بازو ها ثابت و موازی با هم هستند و فقط مفصل آرنج خم میشود