هند پلانک لگ فلکشن تناوبی

در اجرای حرکت هند پلانک لگ فلکشن بدن را کاملا صاف نگه دارید و دست ها بر زمین عمود باشند