فلای بک دمبل چهار دست و پا N

در اجرای حرکت فلای بک دمبل نباید آرنج ها خم شوند. اگر مچ دستی که وزن بدن روی آن است تحت فشار قرار بگیرد میتوانید دست را مشت کنید.