درحرکت بنت آور روئینگ دمبل دست موازی عضلات پشتی بزرگ، گرد بزرگ و ذوزنقه میانی درگیر میشوند. به وضعیت ستون مهره ها در اجرای حرکت دقت کنید.