تمرین با دستگاه و سیمکش

میان تنه

بالا تنه

جلو بازو

پشت بازو

بالاتنه سیمکش کراس

کار با دستگاه